Vedtekter

§1 Foreningens navn og formål

Foreningens navn er Nordseter Vel.

Nordseter Vel er en paraplyorganisasjon som skal ivareta interessene til hytte- og leilighetseiere på Nordseter. Dette skal gjøres i samhandel med de øvrige interessenter til Nordseter, herunder lokale, regionale og sentrale myndigheter, foruten lokalforeningene, næringsdrivende, grunneiere og rettighetshavere.

Nordseter Vel er en forening uten mål om overskudd, men med ideelle målsettinger for hytte-/leilighetseiere som tilrettelegging for hvile og ro, foruten fysiske aktiviteter i naturen som skigåing om vinteren, samt turgåing og sykling

om sommeren. Dette er et bidrag til folkehelsen.

§ 2 Definisjoner 

«Nordseter» er hele fjellområdet med avgrensning mot hytteområdene i Hafjell, Hornsjøen og Sjusjøen.

«Medlem» er eier av en hytte eller eier av en leilighet

§ 3 Medlemskap

Hytte- og leilighetseiere på Nordseter kan være medlemmer. Medlemskap er frivillig. Medlem som ikke har betalt kontingenti 2 påfølgende år anses som utmeldt.

§ 4 Styret

Foreningens styre består av 5-10 medlemmer som velges av Årsmøtet for 2 år av gangen. Det skal tilstrebes at ikke alle styremedlemmene skiftes samtidig. Årsmøtet velger styreleder blant medlemmene, også for 2 år av gangen. Styret konstituerer seg for øvrig selv. Gjenvalg kan finne sted. Styreleder leder normalt styremøtene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Foreningens firma tegnes av styreleder og et styremedlem. Styret kan meddele prokura.

Styret kan engasjere forretningsfører og/eller daglig leder.

§ 5 Styrets oppgaver og fullmakter

Følgende oppgaver tilligger styret:

a) Arbeide aktivt i samsvar med foreningens formål og utføre arbeidsoppgaver som naturlig avledes av § 1.
b) Utrede, prioritere og spille inn til utførende organ på Nordseter hytte-/leilighetseiernes behov og ønsker knyttet til felles infrastruktur for friluftsliv på Nordseter, det være seg drift og vedlikehold eller investeringsprosjekter
c) Innkreve;
–  Årskontingent Nordseter Vel
–  Avgift for felles infrastruktur fra medlemmer som ikke er tilknyttet noen lokalforening
–  Avgift for felles infrastruktur fra medlemmene – eventuelt dersom lokalforeningene ikke gjør det
d) Føre regnskap og lage årsberetning over foreningens drift
e) Innkalle til og gjennomføre Årsmøte
f) Andre gjøremål som Årsmøtet måtte bestemme

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Hvert medlem har én stemme på Årsmøtet. Et medlem kan være representert ved fullmektig. En fullmektig kan opptre med inntil tre fullmakter.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10 % av medlemmene er representert. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Ordinært Årsmøte skal arrangeres hvert år innen utgangen av april måned. Ekstraordinært Årsmøte avholdes når minst halvparten av styremedlemmene krever det, eller når minst 10 % av medlemmene krever dette.

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende innen fire uker før Årsmøtet.

Innkalling til Årsmøtet skjer med to ukers varsel. Med innkallingen skal følge forslag til dagsorden, årsregnskap, årsberetning, budsjett for inneværende år og forslag til nytt styre.

Innkalling og saksdokumenter til Årsmøtet fordeles elektronisk og medlemmene må eventuelt selv medbringe papirkopier til Årsmøtet.

Ordinært Årsmøte skal behandle følgende saker:

a) Godkjenne innkalling og saksliste
b) Velge møteleder og referent, samt et medlem som signerer protokollen fra Årsmøte sammen med møteleder og referent
c) Godkjenne årsregnskap og årsberetning for foregående år
d) Godkjenne budsjett for inneværende år
e) Fastsette årskontingent for inneværende år
f) Behandle saker fremmet av styret
g) Behandle saker innkommet til styret fra medlemmene
h) Velge styre
i) Velge revisor for to år av gangen
j) Velge valgkomite

Årsmøtet kan ikke treffe realitetsavgjørelser i saker som ikke er nevnt i innkallingen.

Vanlige saker avgjøres med simpelt flertall blant de møtende. Endringer av vedtektene, vedtak som krever betydelige økonomiske uttellinger, vedtak om fusjon eller fisjon, og vedtak om oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmene pluss medbrakte fullmakter.