Områderegulering: Slik foregår planprosessen


Det er mange som lurer på og spør om hva Nordseter Vel vil gjøre med «det planforslaget for Nordseter» som Lillehammer kommune nå har lagt ut til offentlig ettersyn fra midt i desember til fristen for uttalelse 12. februar 2021.

Overordnede reguleringsplaner for større områder, som Nordseter, har en ganske komplisert og omfattende planprosess, som det kan være vanskelig å ha oversikt over og forholde seg til: Hva er de viktigste delene i planprosessen, og når er det viktig at berørte parter, som Nordseter Vel, er på ballen?

Som det framgår av kommunens framdriftsplan (se vedlegg) består planprosessen av to hoveddeler: planprogram og planforslag områderegulering.

Vi er nå helt i planoppstartsfasen med høring av kommunens forslag til planprogram, som dreier seg om bakgrunn og formålet med planarbeidet, om selve planprosessen med medvirkningsambisjoner og framdriftsplan, og ikke minst om aktuelle utredningsbehov, som er NVs hovedfokus nå.

Hva gjør Nordseter Vel nå?

I kommunens forslag til planprogram er det lagt inn tilnærmet alle tenkelige utredningsbehov som relativt åpne sekkeposter: sentrum, type bebyggelse, byggegrenser, friluftsliv, naturmangfold mv.

Nordseter Vel jobber nå internt i styret med å supplere og konkretisere de problemstillingene vi anser for å ha de mest presserende behov for videre utredning og vurdering av mulige alternativer. Det gjelder spesielt og eksempelvis Nordseterbebyggelsens grenser mot Gropmarka og fjellområdet, utbyggingsmønster og bebyggelsestyper, senterstruktur på Nordseter, gangveg langs Nordsetervegen med tilknytninger, bevaring og videreutvikling av turveger/turdrag og friluftsområder opp mot fjellområdet, registrering og bevaring av lokale kulturminner (setre/seterløkker og krigsminner) etc. Dette vil bli fremmet som NVs innspill til høring av planprogrammet, og vil bli lagt ut på velforeningens nettside når det er klart.

Hvordan vil Nordseter Vel involvere medlemmene?

Pandemien gjør det utfordrende å få til åpne møter/møteplasser om den viktige planprosessen for Områderegulering Nordseter, men vi regner med at mulighetene til direkte informasjon og dialog med NVs medlemmer vil bli både bedre og mer aktuelt når det foreligger et førsteutkast til en konkret områdereguleringsplan, med plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser. Etter framdriftsplanen vil høring av et planforslag foregå vår/sommer 2021.

Nordseter Vel vil følge planprosessen nøye, og vil sette pris på synspunkter på hvordan medlemmene best og mest hensiktsmessig kan involveres i denne viktige prosessen framover! Innspill kan sendes til nordsetervel@gmail.com

2021 kan bli et spennende og forhåpentligvis godt år for alle som er glade i Nordseter!  

 

VEDLEGG: