Slik jobber Nordseter Vel med planprosesser for Nordseter

I februar la Lillehammer kommune ut forslag til to detaljplaner for Nordseter. Her forklarer styremedlem Harald Stenerud hvordan Nordseter Vel jobber for å ivareta hyttefolkets interesser i slike prosesser.  

Ny kommuneplan – og krav om områderegulering

Lillehammer kommune satser på å godkjenne sin nye, reviderte kommuneplan i mars. I kommuneplanen KPA er det stilt krav om ny områdeplan for hele Nordsetergrenda (Områderegulering for Nordseter) før behandling og godkjenning av detaljplaner for enkelte delområder.

Det er bred enighet om dette prinsippet, samtidig som det er forståelse for at det kan være gode grunner til å la relativt ukontroversielle innfyllingsprosjekter i eksisterende utbyggingsområder bli behandlet og godkjent som detaljplan før en forutsatt overordnet områderegulering. Da blir detaljplanprosessene mer kompliserte fordi viktige problemstillinger må konsekvensutredes via planprogram. Områdereguleringsprosessen i kommunal regi er planlagt igangsatt når KPA er godkjent.

Nordseter Vel har ambisjoner om å være en aktiv pådriver i denne prosessen!

Detaljregulering for Nordre Nordseter

Arkitekt Harald Stenerud har  lang erfaring med plansaksarbeid  i Moss kommune.

Akkurat nå har Lillehammer kommune valgt å slippe fram to detaljplaner på Nordre Nordseter, for Nevra Fjellgrend og Nordseter Fjellpark. Fjellparken er et avgrenset område fra Fjellrast og oppover langs Nordsetervegen som foreslås omregulert fra næring til fritidsbebyggelse og noe innfylling.

Dette er et godt eksempel på en detaljplan det vil være mulig å forholde seg til før det foreligger en områderegulering.

Nevra Fjellgrend var opprinnelig dratt i gang som en plan for utbygging av flere fritidsleilighetsbygg rundt Nevra hotell og innenfor Nevraeiendommen. Etter at det ble inngått et plansamarbeid mellom Fazenda/Nevra AS og grunneierne Nordre Nordseter Sameie, har dette ballet på seg slik at planområdet omfatter omtrent hele Nordre Nordseter.

Noe av problemstillingen her er at oppstartsvarselet og forslaget til planprogram, som sendes ut direkte fra forslagsstiller, gir veldig få og uklare signaler om hva slags planer de faktisk har.

Dette gjør det vanskeligere for høringsinstanser og berørte parter å komme med forslag til problemstillinger som må konsekvensutredes, noe som er hovedpoenget med å sende et forslag til planprogram ut på høring.

Der er vi akkurat nå!

I neste omgang vil forslagsstillerne ved sine arkitekter/planleggere utarbeide og sende inn et konkret forslag til reguleringsplan som kommunen kan/må vedta å sende ut på høring, til offentlig ettersyn.

Dette er tidspunktet for det store engasjementet for høringsinstanser og berørte parter som Nordseter Vel. Antagelig ligger denne helt avgjørende planfasen mange måneder fram i tiden, kanskje sent på våren eller tidlig på sommeren.

 

Hva gjør egentlig Nordseter Vel?

Nordseter Vel følger med i prosessene, vil gi kommentarer og kritiske merknader på avgjørende tidspunkt, og holde interesserte oppdatert via nettsiden og eventuelt arrangere informasjonsmøter når det framstår som et klart ønske eller behov.

Akkurat nå har vi sendt inn et brev til kommunen om de pågående planprosessene, og hva som er spesielt viktig å ta hensyn til i de aktuelle detaljplanprosessene. Last ned en kopi her. 

I neste omgang vil vi gi innspill og merknader til oppstartsvarselet og planprogrammet til de to aktuelle detaljplanene. Fristen her er 9. mars.

Deretter må vi ha hovedfokus på å være på banen med en gang det foreligger konkrete detaljplanforslag til offentlig ettersyn.

Her må vi samtidig gjøre oppmerksom på at dette er kompliserte prosesser som det er vanskelig å få med seg. Samtidig er dette veldig viktige saker for utviklingen av Nordseter framover!

Nordseter Vel ser det som sin hovedoppgave å være oppdatert, delta aktivt i prosessene, gi informasjon til medlemmer og folk på Nordseter, og ikke minst gi tydelige signaler om når det er viktig å trå til med merknader og protester fra så mange som mulig,  i tillegg til Nordseter Vel.

Nordseter Vel vil dessuten legge et kontinuerlig press på Lillehammer kommune for rask framdrift for en god Områdereguleringsplan for Nordseter.

Av Harald Stenerud, styremedlem

Ikke medlem i Nordseter Vel? Meld deg og bidra til hyttefolkets stemme blir så sterk som mulig. Det koster kun 200 kroner.