Felles forvaltningsplan

Nordseter Vel støtter initiativ som fremmes for å få en felles forvaltningsplan for kommunene.

Lillehammer kommune har tidligere fremmet ønske om felles forvaltningsplan for Lillehammer, Øyer og Ringsaker. Nordseter Vel har i skriv til Lillehammer kommune støttet arbeidet om felles forvaltning, planer og drift.  Ringsaker og Øyer kommuner har imidlertid ikke respondert positivt til dette initiativet.

Det er i kommuneplanenes arealdeler at framtidige arealbruk i kommunene avklares og fastlegges på overordnet nivå (bl.a. grensedragning mellom utbyggingsområder og LNF/vern).

Nordseter Vel følger utviklingen i området og aktuelle kommunale planer tett. Vi legger avgjørende vekt på å følge opp kommuneplanprosessene med innspill og merknader til pågående kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturressurser og innspill til pågående revisjon av arealdelen av kommuneplanen i Lillehammer. Ringsaker kommune har imidlertid en kommuneplan som går fram til 2024, og vi ser i dag ingen signaler til at Ringsaker kommune vil revidere planen før 2024.

Nordseter Vel støtter initiativ som fremmes for å få Ringsakers kommuneplan revidert snarest og en felles forvaltningsplan for kommunene.